Vnitřní oznamovací systém

Informace k podávání oznámení o protiprávním jednání a ochraně oznamovatelů podle Směrnice EP a Rady EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Městské služby Rýmařov, s.r.o. v souladu se Zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Povinný subjekt

Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Palackého 1178, 795 01 Rýmařov

Povinný subjekt má zaveden vnitřní oznamovací systém a pověřila nezávislou osobu jeho vedením (dále „příslušná osoba“). Zaručuje tak naprostou anonymitu kanálů pro oznamování a správu podání.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od takových osob, které pro ni nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona

Oznamovatel

Fyzická osoba, která učinila oznámení a která při splnění zákonných podmínek požívá ochrany před odvetným opatřením. Může jím být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista či jiná osoba, která se v souvislosti s výkonem své práce pro povinnou osobu dozví o jejím protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v Zákoně uvedeném.

Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie:

 •  finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
 •  daně z příjmů právnických osob
 •  předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 • ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • ochrana finančních zájmů Evropské unie
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

Jak podat oznámení

1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu:

 • písemně na e-mail: oznamovatel.mestskesluzby@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle 728 456 592
 • písemně na adresu Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178, 795 01 Rýmařov v uzavřené obálce, označené viditelně textem „Pouze k rukám osoby, pověřené vedením vnitřního oznamovacího systému“
 • osobně po dohodě s příslušnou osobou

2. Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

  Vyřízení podání

  Příslušná osoba do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení
  Příslušná osoba do 30 dnů vyrozumí oznamovatele o výsledku přezkoumání. Ve složitějších případech lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
  Příslušná osoba navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
  Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.